Barion Pixel

BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a Maszkabella (Bata Annamária E.V) (székhely : 5462 Cibakháza, Dugonics utca 4., nyilvántartási szám : 56526019, adószáma : 57861564-1-36), mint bérbeadó (továbbiakban : bérbeadó)

másrészről ………………………………………………….név, édesanyja neve :………………………………………., született ……………….………………………..(helye) ……………………..……………………..(ideje), ………………………………………………………….…………….lakcím, mint bérlő között (továbbiakban : bérlő)

között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. ) A Maszkabella egy online webáruház, amely egyes termékeire bérlési lehetőséget biztosít ügyfeleinek. Bérlő ezt tudomásul veszi, a bérlés feltételeit megismerte és elfogadja, amit a weboldal Általános Szerződési Feltételei dokumentum tartalmaz.

2.) A fentiek tudomásul vételével a bérlő az alábbi terméket ………………cikkszám, ………………………. pontos megnevezés, bérbe kívánja venni az alábbi időpontban …………………………-tól(év,hó,nap) ………………………………-ig (év,hó,nap).

3.) A termék bérleti díja ………………Ft. azaz………………………………………. Forint, a bérbeadó alanyi adómentes ÁFA-t nem számol. A bérleti díj kiegyenlítése előre utalással, vagy utánvétellel az átvételkor történik.

4.) Bérlő tudomásul veszi, hogy a termék bérleti díjával egyidejűleg ………………………..Ft, azaz ………………………….. Forint kauciót fizet meg bérlő részére. Amennyiben bérlő a bérelt árut sérülésmentes állapotban a szerződésben rögzített határidőn belül visszajuttatja bérbeadó részére, a kaució teljes összege visszafizetésre kerül bérlő részére. Amennyiben a bérelt áru sérülten érkezik vissza, úgy a keletkezett kár a kaucióból történik levonásra. A bérlő köteles a bérelt árut rendeltetés szerűen használni, a nem rendeltetés szerű használatból eredő károkat bérbeadó a kaució összegéből rendezi.

5.) Ha bérlő az árut nem juttatja vissza a szerződésben rögzített időpontig, akkor a visszaküldés napjáig köteles bérbeadó részére napi 1000 Ft pótdíjat fizetni, amely a kaució összegéből szintén levonásra kerül.

6.) Bérlő az áru horgolt vagy egyéb csipke, vagy szövet részeit nem tisztíthatja, azt bérbeadó végzi.

Az árun keletkező maradandó, tisztíthatatlan folt viszont az áru károsodásának minősül és a 4.) pont hatálya alá esik.

7.) Jelen szerződés a bérelt áru igazolt visszaadásával/visszaküldésével szűnik meg.

8.) Bérlő az online bérlet természetéből adódóan a terméket megtekinteni nem tudja a bérlet előtt.

A webshopban található információk alapján dönt. A webshop az árut rendeltetésének megfelelő állapotban köteles megküldeni. Bérlő a termék nem felelő állapotára hivatkozva csak azonnali hatállyal küldheti vissza az árut, nem megfelelő használatból eredő károsodás esetén nem hivatkozhat hibás teljesítésre.

9.) Jelen szerződés csak mindkét fél egyetértése esetén és csak írásban módosítható.

10.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Általános Szerződési Feltételek, A Polgári Törvénykönyv, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadóak. A szerződés érvényességi ideje alatt felmerült vitás kérdéseket felek elsősorban békés, peren kívüli úton igyekeznek megoldani. Amennyiben a békés rendezés a felek között nem lehetséges, úgy felek a pertárgy értéktől függően a Bérbeadó székhelye szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság illetékességének vetik alá magukat.

11.) Bérlő tudomásul veszi, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR), rendelkezéseire figyelemmel hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződésben megadott adatait a bérleti jogviszonnyal összefüggésben bérlő papír, illetve digitális, szkennelt formában tárolja. Bérlő az adatokat a bérleti jogviszony lezárultát követő egy év elteltével megsemmisíti, illetve törli. Bérlő tudomásul veszi, hogy adatait bérbeadó kizárólag megkeresés esetén hatóságok, illetve bíróságok részére továbbítja. Az adattárolás célja a bérleti jogviszony dokumentálhatósága.

Jelen szerződést a felek elolvasták és mint akaratukkal megegyezőt, aláírásukkal jóváhagyják.

Kelt: …………………………………….., ……………év ………………….hó………..nap

 

 

……………………………………………………..                             ………………………………………………

                       Bérlő                                                                 Bata Annamária E.V

                                                                                                   Maszkabella

Shopping Cart